วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 (จากเส้นประปา - ไร่สิริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เลียบคลองลำมาศ (จากบ้านนางมะลิซ้อน ยะกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิค รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำและอาคารสำนักงาน อบต.สระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตรการทำแคลเซียม - โบรอนและธาตุอาหารเสริมพืชใช้เอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง