วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมูที่ 8 จากบ้านนางเขียน ถึงคลองส่งน้ำ ตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ 1 ถึงโคกเตาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุบ้านโคก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชั้นวางของและชั้นวางรองเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบานประตูสำนักงาน อบต.สระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยเตย หมู่ 14 สายอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ถึง บุบ้านโคก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง