วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๔๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์ HP 79A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการดำรงชีพ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน (จากบ้านนายมิตรชัย หริ่งกระโทก-แยกวัดโคกไม้ตาย) จำนวน ๑๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง