วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างขุดลอกคลองสระน้ำหนองกาด หมู่ที่ ๙ บ้านคลองศรีสุข (จ่่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างบริการเครื่องเสียงโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง