วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากบ้านนางณัฐวิกา เกษีสังข์ - บ้านนางทองเลี่ยม แหล่กระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มาตรฐานการดำเนินงาน (ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 5096 และหมายเลขทะเบียน ผต 9565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างขุดปรับปรุงทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน (บริเวณแยกวัดโคกไม้ตาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสรตะะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง