วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อชุดเครื่องแบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามระเบียบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิวและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง