วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
3  ต.ค. 2561
ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง