วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง