วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างรถยนต์โดยสารปรรับอากาศชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 43 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาาย จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างถมดินถนนชำรุดเสียหาย บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายจ๊อดแอ็ด สดกระโทก - ถนนสระตะเคียนโคกเตาเหล็ก) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง