วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างถมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๔๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์ HP 79A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง