วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญนาค - ถนนดำทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีคัดเลือก
5  ม.ค. 2565
ซื้อยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (จากสามแยกสวนครูตุ้ม - แยกคลองหินบ้านบุงิ้ว) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
5  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญนาค - บ้านนางบัวลอย) โดยวิธีคัดเลือก
24  ธ.ค. 2564
จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตออนไลน์เว็บไวต์ (สัญญาณต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง