วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2561
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต.9565 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยายชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายกลางบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 - บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบุบ้านโคก หมู่ที่ 11 - อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (ซอย 1) - อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง