วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากแยกบ้านนายพัสดุ ลำกระโทก - บ้านนางฮวย กุมกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากสี่แยกบ้านนางสมมุ่ง - บ้านนางแหล่ พันบัวแพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากป่ายูคา - บ่อหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (รอบที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากไร่นางแตงหน่วย - ไร่นายฮวด ซึมกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างโครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องกรองน้ำ ศพด.โคกสูง - บุงิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายวน แอบกระโทก - บ้านนายถวิล นิจจอหอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง