วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (จากซอยบ้านป้าตุ๋ย - บ้านป้าสมศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอยสายรุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
16  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประดับพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ รัชการลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี พร้อมป้ายธงชาติประดับพระปรมาภิไธยย่อ รัชการลที่ 10 และพระปรมาภิไธยย่อสมเด็จพระนางเข้าสุทิดา พระบรมราชินี เพื่อทำการติดตั้งประดับเสาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง