วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ซอย 3 (จากบ้านนางเฮง ยินดีรัมย์ - บ้านนางเชื่อง) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ซอย 1 (จากบ้านนายสาท คำพฤกษ์ - บ้านนายสมควร เชียรประโคน) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ซอย 6 (จากไร่นางเช้า ยวงกระโทก - ไร่นางไล โกบประโคน) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (จากเส้นรอบนอกหมู่บ้านหน้าบ้าน นายรอด ประภาสัย - หน้าบ้านนางทองจันทร์ ทอดแสง) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ข้างอนามัย) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 0 (จากแท่งน้ำประปา - ซอย 1) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (จากชลประทาน -โค้ง ซอย 2) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ซอย 8 (จากไร่นายประสิทธิ์ จันกลิน - ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย 2 (จากหัวซอย 2 ตลอดทั้งซอย ตรงไร่นายเงิน) จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างถมดินซ่อมถนน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง