วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (เชื่อมบ้านโคกไม้ตาย-บ้านโคกวัวนอน พร้อมวางท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเทพื้นคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. จำนวน ๒ แห่ง (ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว,โคกไม้งาม-โคกวัวนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (ต่อจากสายบ้านนางเสียม-บ้านนายสามิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อโทรโข่งอัตราขยาย 80 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง