องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
ด้านทั่วไป
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านคุ้มครองสิทธิในหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้านยุติธรรมชุมชนตำบลสระตะเคียน
ด้านเรื่องราวร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดโครงการอบ...
       วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ “แนวทางการจัดการโรคระบาด สำหรับ โค-กระบือ” เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โ...
 
  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองส่งเสริมการเกษตร ...
  การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิก...
  📢ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก...
  วันที่ ๑๘ -๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร ได้จ...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลที...
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ...
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
  ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญ...
  โครงการ เติมฝัน สร้างบ้านให้น้อง (อบอุ่น)
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดย ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู
การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารกำจัดวัชพืช
วิดีทัศน์คลิปฟาร์มสเตย์ “เกษตรกรต้นแบบ”