องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
ด้านทั่วไป
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านคุ้มครองสิทธิในหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ด้านยุติธรรมชุมชนตำบลสระตะเคียน
ด้านเรื่องราวร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ภาพกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ฯ
       วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะกรรม...
 
  ภาพกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี...
  ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้...
  การประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก...
  การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบ...
  คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7916/2564 เรื่อง มาตรก...
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ...
  การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิก...
  การประชุมคณะกรรมการท้องถิ่น ระบดับตำบล
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
  ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2664
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ อบต.สระตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดย ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู
การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารกำจัดวัชพืช
วิดีทัศน์คลิปฟาร์มสเตย์ “เกษตรกรต้นแบบ”