วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแดสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านใหม่คูเมือง หมู่ ๑๕ (สายบ้านใหม่คูเมือง - บ้านสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน(ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)ถนนสายทางหลวง (เส้นโคกไม้ตาย หมู่ ๔ - ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลสรตะเคียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างจัดพิมพ์วารสารรายงานประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสนามโครงการกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง