วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางลำเพย-บ้านนายเล็ก ซึมกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางติ๋ม-บ้านนายเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากบ้านนางณัฐวิกา เกษีสังข์ - บ้านนางทองเลี่ยม แหล่กระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มาตรฐานการดำเนินงาน (ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 5096 และหมายเลขทะเบียน ผต 9565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างขุดปรับปรุงทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง