องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ กจ.กถ. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]9
2 หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ กจ.กถ. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินผล และการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]9
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ กจ. กท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]10
4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 1 เม.ย. 2564 ]11
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร ประกาศ กถ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 ) การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง [ 1 เม.ย. 2564 ]9
6 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร ประกาศ กจ. กท. และ กอบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 1 เม.ย. 2564 ]9
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 ) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(หมวด7 ) วินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวิ [ 1 เม.ย. 2564 ]9
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและการปฐฒนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]9