องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2566 ]27
2 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2) พ.ศ. 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]35
3 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 22 มี.ค. 2566 ]24
4 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]22
5 ประกาศ ก.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 20 มี.ค. 2566 ]24
6 ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 15 มี.ค. 2566 ]23
7 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 13 มี.ค. 2566 ]21
8 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 8 มี.ค. 2566 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 7 มี.ค. 2566 ]22
10 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]25
11 ประกาศทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศง2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]22
12 อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 [ 1 มี.ค. 2566 ]21
13 ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]22
14 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 12 เม.ย. 2565 ]96
15 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญ กำลังใจ แก่พนักงานส่วนตำบลสระตะเคียน [ 10 ก.พ. 2565 ]99
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2564 ]96
17 หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ กจ.กถ. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]153
18 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 ) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(หมวด7 ) วินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวิ [ 1 เม.ย. 2564 ]201
19 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและการปฐฒนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]150