องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 ) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(หมวด7 ) วินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวิ

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 ) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(หมวด7 )  วินัยการ รักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 ) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(หมวด7 ) วินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน