องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน