องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ด้านการเกษตร) 6
2 คู่มือการรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15
3 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 8
4 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด 20
5 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานด้านการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 64
6 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 10
7 คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 23
8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9
9 คู่มือการปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8
10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง 127
11 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 50
12 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 127
13 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 143