องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2567 12
2 ประกาศคณะกรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 9
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 8
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 10
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Don & Don’ts) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14
7 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน 66
8 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 58
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระคะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 41
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 64
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ (Don & Don’ts) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 49
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 42
13 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 154
14 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม 183
15 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 280
16 การจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 210
17 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 205
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 204
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 207