องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน 52
2 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 45
3 รายงานการเข้ารับการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 41
4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล 46
5 รายงานตำแหน่งและอัตราว่างที่ประสงค์ขอให้คณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน 43
6 ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 41
7 รายงานการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล จากการคัดเลือกกรณีพิเศษบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 41
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 46
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่องนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 40
10 คู่มือ แผนเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ 117
11 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง 119
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 119
13 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 219
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 207