องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17
2 คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 14
3 คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งตลาด 13
4 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 3
5 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอสูงอายุ 7
6 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอพิการ 5
7 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 5
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน 146