องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
เรื่องอื่นๆ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖๒
-------------------------- 
 
  
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจ
ออกข้อกำหนดท้องถิ่น  เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการ  ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
 
 
 
เหตุผล
                   เพื่อเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้  เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในตำบลสระตะเคียน  ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์  สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน  และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน


    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน