องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
เรื่องอื่นๆ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง  ตลาด 
พ.ศ. ๒๕๖๒
-------------------------- 
 
 
  
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด
 
 
 
 
เหตุผล
                   เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระตะเคียน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้กระทำ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
จึงตราข้อบัญญัตินี้
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สระตะเคียน