องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

“ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาล การคมนาคมสะดวก
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรวิถีใหม่ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่
2. พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สินค้าทางการเกษตรวิถีใหม่มาตรฐานปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อ
3. พัฒนาองค์ความรู้ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสวัสดิการและชุมชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ
4. พัฒนาองค์ความรู้ยึดหลักธรรมมาภิบาล บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
5. พัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
6. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกป้องกัน และแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิติ และพื้นที่ป่าสาธารณะ