องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

          เส้นทางการคมนาคม ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน มีเส้นทางการคมนาคมใช้ในการเดินทางทางบกประกอบด้วยถนนต่างๆ ดังนี้

           ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๕๖ (ตอนเสิงสาง โคกน้อยโนนสมบูรณ์) ระหว่าง กม.3+075กม.9+026 ระยะทาง 5.951 กม. **หมายเหตุ ได้มาโดยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทางแผ่นดินหมายเลข 2356 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23560101 (ตอนโคกไม้ตายโคกสูง) ระหว่าง กม 0+000กม.4+275 ระยะทาง 4,275 กม.

**หมายเหตุ รับมอบจาก รพช.จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับอนุญาตตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ 0705 (3)/1041 ลว. 15 มกราคม 2528

ทางแผ่นดินหมายเลข 2356ตอนทางแยกเข้าสระตะเคียน ระหว่าง กม+0+000กม.2+667 ระยะทาง 2.667 กม.

**หมายเหตุ รับมอบจาก รพช. จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                   ถนนภายในหมู่บ้าน

                   ถนนดินลูกรัง หรือหินคลุก

                   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)

                   ถนนลาดยาง

          ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

          ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน โทรศัพท์สาธารณะ (ตู้ ปณ. 17 อำเภอเสิงสาง) ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์หอกระจายข่าว/เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน

          ด้านไฟฟ้า

          ในพื้นที่เขตตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 100% ครบทุกครัวเรือน ทั้ง 1๕ หมู่บ้าน            

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   อ่างเก็บน้ำ                 จำนวน           2        แห่ง

                   คลองน้ำ                    จำนวน            15      แห่ง

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   สระน้ำ                     จำนวน           31      แห่ง

                   บ่อโยกบาดาล             จำนวน           71      แห่ง

                   ระบบประปาหมู่บ้าน ครอบคลุม ทั้ง 1๕ หมู่บ้าน กำกับดูแลโดย อบต.,บริหารกิจการประปาโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน