องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

          สถาบันและองค์กรศาสนา ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียนมีสถาบันทางศาสนา จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1 วัดสระตะเคียน                      ที่ตั้ง     หมู่ที่ 1

แห่งที่ 2 วัดหนองหิน                         ที่ตั้ง     หมู่ที่ 2

แห่งที่ 3 วัดโคกสูง บุงิ้ว                    ที่ตั้ง     หมู่ที่ 3

แห่งที่ 4 วัดโคกไม้ตาย                        ที่ตั้ง     หมู่ที่ 4

แห่งที่ 5 วัดโคกวัวนอน                       ที่ตั้ง     หมู่ที่ 6

แห่งที่ 6 วัดใหม่สามัคคีธรรม                 ที่ตั้ง     หมู่ที่ 8

แห่งที่ 7 วัดคลองศรีสุข                       ที่ตั้ง     หมู่ที่ 9

แห่งที่ 8 วัดสันติสุข                           ที่ตั้ง     หมู่ที่ 10

แห่งที่ 9 วัดบ้านหนองใหญ่                   ที่ตั้ง     หมู่ที่ 12

แห่งที่ 10วัดสระตะเคียนวนาราม (ธ)        ที่ตั้ง     หมู่ที่ 6

แห่งที่ 11วัดป่าประชาศรัทธาธรรม (ธ)      ที่ตั้ง     หมู่ที่ 7

แห่งที่ 12วัดป่าหนองหิน หนองไข่น้ำ (ธ) ที่ตั้ง     หมู่ที่ 2

แห่งที่ 13วัดป่าห้วยเตยธรรมาราม (ธ)       ที่ตั้ง     หมู่ที่ 14   

     

          การสาธารณสุข

ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานพยาบาลเอกชน ดังนี้

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่งดังนี้

แห่งที่ 1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ตาย  ที่ตั้ง หมู่ที่ 4โดยมี นางบังอร

นาเรืองตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ตาย     

แห่งที่ 2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 โดยมี นายไพรศาล

มิ่งขวัญ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข

         สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง

แห่งที่ 1,2  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 บ้านสระตะเคียน จำนวน 2 แห่ง

แห่งที่ 3ที่ตั้ง  หมู่ที่ 11 บ้านสันตินิมิตร

          การศึกษา 

ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีโรงเรียนในสังกัดตำบลสระตะเคียนดังนี้ 

โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม ระดับประถมศึกษา โดยอยู่ในความดูแลของ ดร.

วิสัยทัศน์ วิเศษชุมพลผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโคกไม้งาม

แห่งที่ 2  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา ระดับประถมศึกษา โดยอยู่ในความดูแลของ

นายสมชาย เชิญกลาง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองใหญ่พัฒนา

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) จำนวน 4 แห่งดังนี้

แห่งที่ 1  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

(ขยายโอกาส)โดยอยู่ในความดูแลของนายถาวร อินทรสร ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านสระตะเคียน

แห่งที่ 2  โรงเรียนบ้านหนองหิน ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

(ขยายโอกาส) โดยอยู่ในความดูแลของนายพุฒิพงษ์ รัตน์สงัดวงศ์ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองหิน

แห่งที่ 3  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

(ขยายโอกาส) โดยอยู่ในความดูแลของนายบุญมี สาธรผู้อำนวยการ ร.ร.สามัคคีประชาสรรค์

แห่งที่ 4  โรงเรียนบ้านสันติสุข ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

(ขยายโอกาส) โดยอยู่ในความดูแลของนายปรีดา โชติธรรมวาทินผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านสันติสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่งดังนี้                       

แห่งที่ 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข โดยอยู่ในความดูแล

1. นางธีรนุช  ปลิงกระโทก         ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

2. นางสาว      ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

แห่งที่ 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ โดยอยู่ในความดูแล           

1.นางโสภิณ  โยกระโทก            ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

2. นางสาว    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      

แห่งที่ 3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน บ้านใหม่ โดยอยู่ในความดูแล

1. นางรัฐนันท์  ชูขุนทด            ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

2. นาง             ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

3. นางประภัสสร  พนมใส          ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

แห่งที่ 4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง บุงิ้ว โดยอยู่ในความดูแล

1. นางอัจฉริยา  ชาชุมวงศ์         ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

2. นางสาว ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

แห่งที่ 5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม      โดยอยู่ในความดูแล                

1. นางสาวกิฬาวะตี วรรณเสถียร  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

2. นางสาวคำนึง  เสวกานันท์      ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

          สวัสดิการเบี้ยยังชีพ

ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ผู้สูงอายุ จำนวน  1,165   ราย

ผู้พิการ  จำนวน    235   ราย                                 

ผู้ป่วยเอดส์       จำนวน      16  ราย

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียนมีที่พักสายตรวจประจำตำบลบ้านโคกไม้ตาย ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 โดยมี ร.ต.ต.นิพนธ์ จันทรจรัสตำแหน่ง รอง สวป. สภ.เสิงสาง หัวหน้าสายตรวจตำบลสระตะเคียน

คณะกรรมการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมามีดังนี้

                   1. นายสกล  ศรีนอก                ประธานกรรมการ

                   2. นายดำ เปรียบยิ่ง                รองประธานกรรมการ

                   3. นางสาวอำภา คุดนวม           เหรัญญิก

                   4. นางจำเรียง เรืองวิเศษ           เลขานุการ

                   5. นายกวน เสียกระโทก            กรรมการ

                   6. นายชูชาติ โสบกระโทก          กรรมการ

                   7. นายสะอาด ออนกระโทก        กรรมการ

                   8. นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด        กรรมการ

                   9. นายพจนารถ สีสังข์              กรรมการ

                   10. นายสมชัย เคนไธสง            กรรมการ

                   11. นายประจักร ผัดครบุรี         กรรมการ

                   12. นายสถิต แพงทรัพย์            กรรมการ

                   13. นายบุรี แพงทรัพย์             กรรมการ

                   14. นายมานัส คงบุญ               กรรมการ

                   15. นายเกษม แก้วสีบุตร           กรรมการ