องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพด หม่อน และยางพาราบางส่วน  ขนาดการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ไร่/ครัวเรือน สิทธิในที่ดินทำกิน สปก.4-01 ร้อยละ 95 , นส 3ก. ร้อยละ 5 พื้นที่ทำการเกษตร 45,010 ไร่


          หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีดังนี้

                   1. ปั๊มน้ำมัน (รวมปั๊มหลอด)       จำนวน           9        แห่ง

                   2. ร้านขายของชำ                   จำนวน            104     แห่ง

                   3. โรงสีข้าว                           จำนวน           4        แห่ง       

                   4. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์             จำนวน           7        แห่ง

                   5. ร้านตัดผม , เสริมสวย            จำนวน           8        แห่ง

                   6. ลานมัน                             จำนวน           5        แห่ง

                   7. โรงงานอุตสาหกรรม (แป้งมัน)   จำนวน           1        แห่ง

          กลุ่มอาชีพต่างๆ ของตำบลสระตะเคียน

          ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 24 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       ที่ตั้ง     บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเลี้ยงสุกร                       ที่ตั้ง     บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1

กลุ่มที่ 3 แม่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า           ที่ตั้ง     บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 2

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด                    ที่ตั้ง     บ้านโคกไม้ตาย   หมู่ที่ 4

กลุ่มที่ 5 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 6 กลุ่มตัดเย็บผ้า                       ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 7 กลุ่มเลี้ยงสุกร                        ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 8 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุน       ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 9 กลุ่มเย็บผ้าปิดจมูก                  ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 6

กลุ่มที่ 10        กลุ่มเพาะเห็ดฟาง           ที่ตั้ง     บ้านบุงิ้ว          หมู่ที่ 7

กลุ่มที่ 11        กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า            ที่ตั้ง     บ้านบุงิ้ว          หมู่ที่ 7

กลุ่มที่ 12        กลุ่มเลี้ยงไหม                 ที่ตั้ง     บ้านบุงิ้ว          หมู่ที่ 7

กลุ่มที่ 13        กลุ่มเลี้ยงสุกร                 ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 14        ออมทรัพย์เพื่อการผลิต      ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 15        กลุ่มเลี้ยงแพะ                 ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 16        กลุ่มเลี้ยงแพะ (กลุ่มที่ 2)     ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 17        กลุ่มเลี้ยงวัว                     ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 18        กลุ่มเย็บผ้า                      ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 19        กลุ่มเลี้ยงหมู                    ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 20        กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร                 ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 21        ออมทรัพย์เพื่อการผลิต        ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 22        กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร                  ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 11

กลุ่มที่ 23        กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน            ที่ตั้ง     บ้านหนองใหญ่   หมู่ที่ 12

กลุ่มที่ 24        กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล