องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นางสาวสุภาพร  แทนคำ  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
 
 นายณัฐนันท์  จันทร์บุญเรือง     นายนิวัตร  นิจจอหอ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ