องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

     
   นายวงศ์สถิตย์ สมสูง  
   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
     
นางสาวสุนันทา  ดาศรี
นายคณาธิป  สามกระโทก นายกิตติศักดิ์  กมลรัมย์  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน


 
 
 ว่าง

  
คนงาน