องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


   
 
   นางสาวสุภาพร  แทนคำ
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 

 
 
นางสาวอ้อยทิพย์ เฮียงเหี่ย
-ว่าง-
 นายฉัตรชัย  รำพรรณนิยม 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ