องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการภายใน

   
 
  นายสวงค์  เกิดมงคล  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
 
  นายวีรชัย   สงวนรัมย์  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
นางสาวญาณทิพย์   กัญจรัส นายธวัชชัย  อังกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง    
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายวีรชัย   สงวนรัมย์ นายวงศ์สถิตย์ สมสูง นางสาวสุภาพร  แทนคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

     
  นางสาวสุภาพร  แทนคำ    
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม