องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการภายใน


   
 
  นายสวงค์  เกิดมงคล  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 085 2024267
 
   
 
  นายวีรชัย   สงวนรัมย์  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 086 2472700
 
 


นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
นางสาวญาณทิพย์   กัญจรัส นายธวัชชัย  อังกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร 086 2533867
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง    
 โทร 081 9670357
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081 9992265
 

 
นายวีรชัย   สงวนรัมย์ นายวงศ์สถิตย์ สมสูง นางสาวสุภาพร  แทนคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 086 2472700
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร 089 5846392
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 081 51334090


 

     
  นางสาวสุภาพร  แทนคำ    
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร
081 51334090