องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป          องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ตาย ตำบลสระตะเคียน  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30330 เบอร์โทรศัพท์ 044457286 ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเสิงสาง 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          จดตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้              จดตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอตาพระยา

ทิศตะวันออก     จดตำบลกุดโบสถ์อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก      จดตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพที่ 1 แผนที่ภายในตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ประมาณ  273 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 170,887 ไร่