องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
   
 
 

นายวีรชัย  สงวนรัมย์

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
   

 
นางสาวเปรมกมล  ประทุมโม นางสาวสุภาพร  สายสุนทร นางสาวสุดารัตน์  ศิริเลิศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นางรัฐนันท์  ชูขุนทด  นางธีรนุช  ปลิงกระโทก 
นางโสภิณ  โยกกระโทก  
 ครู ครู
 ครู  
 
 

 
นางอัจฉริยา  ชาชุมวงศ์ นางสาวกิฬาวะตรี  วรรณเสถียร นางสาวจีรภา  ชมนาวัง
ครู  ครู ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางคำนึง  เสวกานันท์ นางสาวศิริพร  คำจันทร์
นางสาวธนัญญา  เพิงกระโทก
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 นางสาวเบญจพร  ดุลโคกสูง 
นางสาวศิริพร  โยงกระโทก
นางสาวบีญาวรรณ  โฮนกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
 
 นางสาวบวรลักษณ์  ใจชอบ 
 
ผู้ดูแลเด็ก