องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
กองช่าง


     
  นายธวัชชัย  อังกระโทก  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  


 
นายคมสันณ์  เปรี่ยมหมื่นไวย์
 -ว่าง- นายอรรถพล  มุ่งเจียกกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ผช.นายช่างโยธา
     
นายเสถียร  ศรีสง่า    นายพิพัฒน์  ชำนาญกิจ       นายพยุง  สอดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คนงาน  คนงาน
   
 
นายวิทยา  จีบค้างพลู  
 
  คนงาน