องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
กองช่าง


 

 
 
  นายธวัชชัย  อังกระโทก  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   

 
-ว่าง-
 -ว่าง- นายอรรถพล  มุ่งเจียกกลาง
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

     นายช่างโยธา           
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ผช.นายช่างโยธา
 

 

 
นายเสถียร  ศรีสง่า       นายสุระชัย  สอนกระโทก นายพยุง  สอดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงาน
   
นายวิทยา  จีบค้างพลู นายพิพัฒน์  ชำนาญกิจ     
  คนงาน  คนงาน