องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
กองคลัง

 

   นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส   

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
   
   นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส   
นางนุชิดา  สุทโท
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางกรรณิกา  เนตรทิพวัลย์      นางปิยนันท์  อั้นกระโทก   
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
 นางพิมทิพา  เกษีสังข์ นายทินกร โลจรัส นายวิชัย ซึมกระโทก
 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ