องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

   
 
  นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
 
 
 
นางวิลาวัลย์  จันทร์บุญเรือง     นางสาวธนิษฐา  ไพฑูรย์โยธิน     นางสาวพรศิริ  เมืองปรางค์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
นางสาวอารยา  ทองทรวง
 จ.อ.ชิตพล  ถ้ำกลาง นางสาวปารณีย์  ลู่กระโทก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน คนงานนายภูมิสิทธิ์  ชาชุมวงศ์ นายยันต์  วัดกระโทก  นายบุญชู  ห่อยไธสง 
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
คนงาน