องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

   
 
  นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
 
 
 
นางวิลาวัลย์  จันทร์บุญเรือง     นางสาวธนิษฐา  ไพฑูรย์โยธิน     นางสาวพรศิริ  เมืองปรางค์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
-ว่าง-
 จ.อ.ชิตพล  ถ้ำกลาง นางสาวปารณีย์  ลู่กระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง/ชง) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน คนงาน
 
 
นายภูมิสิทธิ์  ชาชุมวงศ์ นายยันต์  วัดกระโทก  นายบุญชู  ห่อยไธสง 
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
คนงาน