องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
สภา อบต.

นายสายันต์ เสริมสิริอำพร
 ประธานสภา อบต.สระตะเคียนนางช้อ ไชยรัมย์
นายสวงค์ เกิดมงคล
รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน
เลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน
นายจักนรินทร์ เมฆสุวรรณ
นายสะท้อน แยกกระโทก
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 2
นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก
นายสมชาย เฉื่อยกลาง
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 4
นายสายชล ลองกระโทก
นางช้อ ไชยรัมย์
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 6
นายสมชัย เคนไธสง
นางสาวบุญช่วย  สูบกระโทก
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน หมู่ที่ 8
นายประจักร ผัดครบุรี
นางสาวสวาด วิสิมูล
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 10
นายกิตติศักดิ์ เชยสำโรง
นายสายันต์ เสริมสิริอำพร
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 12
นางสาวสมจิต แจ้งหมื่นไว
นายเสนียน หลอดแก้ว
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน  หมู่ที่ 14


นางบัวลอย แหล่กระโทกสมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน    หมู่ที่ 15