องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
 
  นายถวิล  สูตรกระโทก  
  นายก อบต.สระตะเคียน
โทร 081-7306837
 
 
 
 
นายวันดี  สร้างนอก   
 นายเผด็จ  โนนทะคำจันทร์
 รองนายก อบต.สระตะเคียน
โทร 061-0923421

รองนายก อบต.สระตะเคียน
โทร 081-0631768
 
 
 

 นายไพฑูลย์  รุ่งสันเทียะ

เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน
โทร 086-2433095