องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความมา

          กว่าจะมาเป็นตำบลสระตะเคียน ตำบลสระตะเคียน เป็นชื่อของบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ประวัติความเป็นมา  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่าร้อยปี โดยมีชาวเขมรโบราณได้พบกัน และจัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นมีการขุดคูกั้นรอบๆ บริเวณที่ตั้งเป็นลักษณะคูเมือง โดยตั้งชื่อเมืองว่า เมืองวิเชียรแต่อยู่มาไม่นานก็ได้เกิดการทำสงครามขับไล่โดยฝ่ายไทย (ไม่ปรากฎหลักฐานว่าตรงกับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดของไทย)  ซึ่งเมื่อขับไล่ออกไปแล้วฝ่ายชนะก็มิได้ยึดครองเมืองยกกำลังกลับหมดปล่อยให้เมืองวิเชียรรกร้าง  ต่อมาชาวไทยจากถิ่นอื่นเข้ามาพบเมืองแห่งนี้และเห็นว่าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน เพราะพื้นดินเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์มีลำน้ำไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำการเกษตรทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมีสระน้ำธรรมชาติและต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบ กลุ่มผู้ตั้งหมู่บ้านจึงตั้งชื่อว่า บ้านสระตะเคียนแต่นั้นมา เดิมตำบลสระตะเคียนขึ้นกับอำเภอปักธงชัยประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสระตะเคียน  บ้านเสิงสาง บ้านกุดโบสถ์ บ้านสระประทีป ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับกิ่งอำเภอแชะ (อำเภอครบุรีในปัจจุบัน)   

                                           

          วันที่    7  พฤษภาคม  2519   ยกฐานะตำบลสระตะเคียน เป็นกิ่งอำเภอเสิงสาง

          วันที่   25  มีนาคม     2522   ยกฐานะเป็นอำเภอเสิงสาง

          วันที่   19  มกราคม    2539  ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านการศึกษาของประชาชนในตำบลสระตะเคียน ในราวปี พ.ศ. 2441 หลวงปู่สอน(ซึ่งขณะนั้นชาวบ้านเรียกว่า อาจารย์สอน ได้เดินเข้ามาจำพรรษาที่บ้านสระตะเคียน ต่อมาท่านเห็นว่าชาวบ้านขาดการศึกษาไม่รู้หนังสือ ท่านจึงจัดการสอนหนังสือขึ้น ซึ่งมีชาวบ้านใกล้เคียงบ้านสระตะเคียน เช่น บ้านหนองหิน บ้านหนองกราด ได้มาเรียนที่วัด หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนก็ใช้หนังสือนิทานคำสอนทางศาสนา หนังสือพระมาลัย เป็นต้น  ต่อมามีคนสนใจเรียนมากขึ้น ท่านจึงจ้างครูมาสอนช่วย คือ ครูแก้ว มาลีวรรณ โดยจ่ายค่าจ้างเป็นข้าวเปลือกปีละ 10 กระบุง

          ราวปี พ.ศ. 2465 นายสนอง ปฏิมาตร ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำเภอกระโทก (โชคชัย)ในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้นายโอบ หรรษา มาเป็นครูใหญ่ มีนายแก้ว มาลีวรรณ เป็นครูน้อยช่วยกันจัดการงานการศึกษาของหมู่บ้านสืบมา

          ในสมัยก่อนคนบ้านสระตะเคียนยังไม่มีนามสกุล  ทางการจากอำเภอกระโทก จึงจัดเจ้าหน้าที่มาตั้งนามสกุลให้ นามสกุลเหล่านี้คือ ซึมกระโทก สามกระโทก สอนกระโทก ยือกระโทก ยอกระโทก เป็นต้น เป็นนามสกุลที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่บ้านสระตะเคียน

          ทำเนียบผู้นำของตำบลสระตะเคียน บ้านสระตะเคียน ได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาทางการจึงยกฐานะขึ้นเป็นตำบลสระตะเคียน พร้อมกับตำบลแชะ ตำบลจระเข้หิน อำเภอกระโทก (โชคชัย) ดังปรากฏรายชื่อของกำนันที่ปกครองตำบลสระตะเคียน จากอดีตถึงปัจจุบันเท่าที่ทราบดังนี้

กำนันภู่ สวนกระโทก               พ.ศ. 24502480

กำนันทั่ง ยากระโทก                พ.ศ. 24802500

กำนันแก้ว ลีกระโทก                พ.ศ. 25002517

กำนันหนูลบ มีบุญ                  พ.ศ. 25172523

กำนันกุล หยวกกระโทก             พ.ศ. 25232525

กำนันเลื่อน รังกระโทก              พ.ศ. 25252530

กำนันพูน สูตรกระโทก              พ.ศ. 25302533

กำนันเฉลิมชัย รำพรรณนิยม       พ.ศ. 25332538

กำนันเชน แซ่ลี้                      พ.ศ. 2538ปัจจุบัน