องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายถวิล  สูตรกระโทก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-7306837
  อีเมล์ + Admin@sratakien.go.th
 

  ชื่อ +

นายสวงค์  เกิดมงคล

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 085-2024267
  อีเมล์ + Adminsao@sratakien.go.th
 
 

  ชื่อ +

นายวีรชัย   สงวนรัมย์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-2472700
  อีเมล์ +
 

  ชื่อ + นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 086-2533867
  อีเมล์ + Adminoffice@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส   
  ตำแหน่ง +

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทรศัพท์ + 081-9670357
  อีเมล์ + Adminfinance@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นายธวัชชัย  อังกระโทก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-9992265
  อีเมล์ + Adminyota@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายวีรชัย   สงวนรัมย์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทรศัพท์ + 089-5846392
  อีเมล์ + Adminedu@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นายวงศ์สถิตย์ สมสูง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 089-5846392
  อีเมล์ + Adminagr@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสุภาพร  แทนคำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 081-51334090
  อีเมล์ + Adminhealth@sratakien.go.th

 
  ชื่อ + นางสาวสุภาพร  แทนคำ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 081-5134090
  อีเมล์ +