องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


แจ้งประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)


ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)  เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปลูกต้นยางนา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงดาน หมู่ที่๑ บ้านสระตะเคียน เพื่อเป็นการสร้าและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนไทยอีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน

2024-07-10
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21