องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ2567 วันที่ 11 มิถุนายน 2567


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

            นาย ถวิล  สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ 2567

             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพืชที่สำคัญ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการกำจัดโรคพืช ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้และวิธีการ ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านได้  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 46 คน

 

#กองส่งเสริมการเกษตร

2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21
2024-05-16