องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๖๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายถวิล สูตรกระโทก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน รับทราบแนวทาง (Dos & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยในบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21
2024-05-16