องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การยืนยันสิทธ์ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เบี้ยคนพิการ และการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การยืนยันสิทธ์ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เบี้ยคนพิการ และการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6/ว 8029 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

#กองสวัสดิการสังคม

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18