องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.เสิงสาง) โดยทีมปฏิบัติการตำบลสระตะเคียน


การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.เสิงสาง) โดยทีมปฏิบัติการตำบลสระตะเคียน ในนามกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. อช. อพม. และ ส.อบต. ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชานชน ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ในตำบลสระตะเคียน ทั้ง 15 หมู่บ้าน เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

#กองสวัสดิการสังคม

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18