องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก “ปุ๋ยสูตรพระราชทาน” สมเด็จพระเทพรัตสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗


 
วันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๗  กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
นายถวิล  สูตรกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก “ปุ๋ยสูตรพระราชทาน” สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้และประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทานฯ พร้อมได้ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทานฯ และเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ไปใช้ในการทำการเกษตรของตนเองซึ่งสามารถเป็นการลดต้นทุนทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  โดยมีตัวแทนเกษตรจาก ๑๕ หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๖ คน
2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18