องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร แจ้งประกาศกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๕/๖๖ (งวดที่ ๑๑ และ งวดที่ ๑๒)


กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
แจ้งประกาศกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๖๕/ ๖๖  งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ ดังนี้
  • ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง     

  • โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๖๕/๖๖ งวดที่ ๑๑ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕% กิโลกรัมละ ๑๐.๘๖ บาท    

  • งวดที่ ๑๒ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕% กิโลกรัมละ ๑๐.๒๐ บาท

  • โดย การชดเชยส่วนต่างทั้ง ๒ ดังกล่าวเมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมาย กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท) จึงไม่มีการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร                                                                                             

 

#กองส่งเสริมการเกษตร

#องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

 

2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-05